لیموزین

این خیلِ عظیمِ عبورِ شماست که معنی می­بخشد به هرآنچه بشر خلق کرده. این خنده‌­های خُنیاگرِ شماست که رانده می­شود و می­راند. خرامان بر محمل قدم بگذارید تا به کشف سیارات، سیارات و ستاره‌­ها که مقصد نامعلوم است و عاقبتِ شما به خیر.

 

 

 

 


Scroll down to discover more