آتلیه و تصویر برداری

 

تصویرگونه ثبت می­کنم لب‌­هایی که به خنده باز می­شود که تنها صدا نیست که می­ماند. درخششِ چشمانِ شماست وقتی به عمقِ خیالِ هم غوطه می­خورید. خیالِ ابرگونه­‌ی حضور شماست میانِ بهشتی‌­ترین جای دنیا، که شما بهشت­‌اش کرده­‌اید. کاش دریچه­‌ی دوربینی باشد که تحملِ عبورِ حجمِ حضورِ رنگیِ شما را داشته باشد. برای ثبتِ در تاریخ، کائنات را به مدد می­طلبم شاید که روسفید نجابت­تان باشم.

 


Scroll down to discover more